Ropeconissa käytössä olevan Konsti-sovelluksen avulla pelaajat ilmoittautuvat peleihin, joihin järjestelmä pyrkii heidät sijoittamaan toiveiden mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman tasapuolisesti. Ropeconissa 2022 pöytäroolipelien kysyntä ylitti reilusti tarjonnan. Eli pelit täyttyivät hyvin, mutta kaikki eivät päässeet haluamiinsa peleihin. Erityisesti, jos ilmoittautui ainoastaan suosituimpina ajankohtina alkaviin peleihin, saattoi jäädä ilman peliä. Tässä analyysissa pureudumme tarkemmin vuoden 2022 pöytäroolipelien käyttäjätilastoihin, esittelemme käytettyjä sijoitusalgoritmeja, ja analysoimme käyttäjätilastoista saatua dataa.

 

Kuinka Konstin pöytäroolipeli-ilmoittautuminen toimii?

 

Ropeconin pöytäroolipelit ovat äärimmäisen suosittuja. Suosituimpina ajankohtina peleihin haluavien määrä ylittää selvästi pelipaikkojen määrän. Ennen Konstia ilmoittautuminen peleihin tapahtui paperisten listojen avulla. Peleihin pääsi helpommin, jos esimerkiksi tiesi, mihin aikaan uudet ilmoittautumiset aukeavat. Tasapuolisuuden lisäämiseksi vuonna 2017 siirryttiin käyttämään Konstia. Konstissa voi ilmoittautua jokaiselle alkamisajankohdalle enintään kolmeen peliin, joihin Konsti sijoittaa pelaajat toiveiden mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni pääsee pelaamaan mahdollisimman korkealla toivelistallaan olevaan peliin. 

 

Sijoitus tehdään erilaisilla algoritmeilla, joita on vaihdeltu ja kehitetty vuosien saatossa. Vuonna 2017 käytettiin Unkarilaista algoritmia ja 2018 satunnaisuuteen perustuva algoritmia, joka suoritetaan useita kertoja. Vuonna 2019 lisättiin PADG-algoritmi (Phantom-Aware Dynamic Greedy algorithm), jota käytetään rinnakkain satunnaisen sijoituksen kanssa. Lopulliseksi sijoitukseksi valitaan näistä kahdesta parempi. Paremmuus määritellään niin, että mitä useampi pelaaja pääsee pelaamaan korkeammalla toivelistallaan olevaan peliin, sitä parempi sijoitus on. Matemaattisesti tämä on toteutettu niin, että pelaajan sijoittamisesta peliin saa 3, 2 tai 1 pistettä riippuen siitä, onko peli käyttäjän toiveissa sijalla 1, 2 vai 3.

 

Vuonna 2022 käyttäjien sijoitukseen lisättiin kaksi uutta ominaisuutta: kaksivaiheinen ilmoittautuminen ja ensikertalaisbonus. Kaksivaiheisessa ilmoittautumisessa on nimensä mukaisesti kaksi vaihetta: arvonta ja suora ilmoittautuminen. Arvontavaiheessa käyttäjät saavat vapaasti valita pelit, joihin haluavat ilmoittautua. Kaksi tuntia ennen pelin alkamisajankohtaa Konsti sijoittaa pelaajat peleihin toiveiden ja ilmoittautumisten perusteella. Sijoituksen jälkeen pelaajilla on mahdollisuus suoralla ilmoittautumisella ilmoittautua peliin, jossa on vielä tilaa. Tilaa peliin voi jäädä esimerkiksi siksi, ettei siihen ole ollut tarpeeksi ilmoittautuneita tai siksi, että joku pelaaja peruu ilmoittautumisensa ja vapauttaa siten paikkansa toisessa saman alkamisajankohdan pelissä. Huomionarvoista kuitenkin on, että arvontavaiheessa pelipaikkoja ei arvota, vaan pelaajat sijoitetaan peleihin yllä kuvatun algoritmin mukaisesti. Arvonta on vain terminä helpompi ymmärtää kuin sijoitus.

 

Toisessa vuoden 2022 uudistuksessa Konstiin lisättiin ensikertalaisbonus: mikäli käyttäjä ei ole pelannut vielä yhtään peliä, hänen sijoittamisestaan sijoitusalgoritmi saa 25 bonuspistettä. Bonuspisteiden lisäämisellä pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni pääsee ainakin yhteen peliin.

 

Yleiskatsaus pelipaikkojen ja käyttäjien määristä

Kuva 1: Alkamisajoittain peliin päässeiden pelaajien määrä (siniset pylväät), pelipaikkojen määrä (keltaiset pylväät), alkamisajan arvontavaiheeseen osallistuneiden käyttäjien määrä (punaiset pylväät) ja arvontavaiheessa olleiden arvontalippujen määrä (harmaat pylväät).

 

Kuvassa 1 esitetään kuinka moni käyttäjä on päässyt pelaamaan (siniset pylväät), ja kuinka monta vapaata pelipaikkaa on ollut avoinna eri alkamisaikoina (keltaiset pylväät). Lisäksi kuvassa esitetään arvontaan osallistuneiden käyttäjien määrä (punaiset pylväät) ja arvonnassa olleiden arvontalippujen määrä (harmaat pylväät). Yksi arvontalippu muodostuu, kun yksi käyttäjä ilmoittautuu halukkaaksi pelaamaan yhtä peliä arvontavaiheessa. Yksi käyttäjä voi ilmoittautua kolmeen saman aloitusajankohdan peliin. Perjantain kahdessa ensimmäisessä aloitusajankohdassa ei käytetty arvontaa. Peleihin ilmoittauduttiin poikkeuksellisesti ainoastaan suoraan, sillä tapahtuma oli juuri alkanut ja ihmiset vasta saapuneet paikalle Ropeconiin.

 

Kuvasta 1 nähdään, että Ropeconissa 2022 suurimmassa osassa alkamisaikoja kysyntä ylittää reilusti tarjonnan. Kuvasta nähdään pelaajien sijoittamisen suurin ongelma: pelipaikkoja on vähemmän kuin pelaamaan haluavia pelaajia.

 

Kuvasta 1 nähdään myös, että kaikki alkamisajat eivät ole täynnä. Varsinkin kaikkien päivien ensimmäiset alkamisajat ovat sellaisia, että pelipaikkoja jäi täyttämättä.

 

Mikä yhdistää pelaajia, jotka pääsevät useampaan peliin?

Kuva 2: Käyttäjien jakautuminen pelattujen pöytäroolipelien mukaan

 

Kuvassa 2 esitetään, kuinka moneen peliin käyttäjät ovat päässeet. Suurin osa pelaamaan päässeistä käyttäjistä pääsi pelaamaan yhden pelin (62%). Selvästi pienempi joukko (38%) pääsi pelaamaan useamman kuin yhden pelin. Enimmillään kolme käyttäjää pääsi pelaamaan kuusi peliä.

 

Kun tarkastellaan arvontavaiheessa valittujen pelien määrää, huomataan, että mitä useamman pelin on valinnut, sitä useampaan peliin on päässyt. Yhdelle alkamisajalle voi valita enintään kolme peliä. Yhteen peliin päässeet käyttäjät ovat valinneet keskimäärin 4,7 ± 4,4 peliä (keskiarvo ± keskihajonta) arvontavaiheessa. Käyttäjät, jotka pääsivät kolmeen peliin valitsivat 8,8 ± 4,9 peliä. Kolme pelaajaa, jotka pääsivät kuuteen peliin valitsivat 15,7 ± 3,1 peliä.

 

Pelaajat, jotka eivät päässeet yhteenkään peliin

Kuvassa 2 esitettyjen käyttäjien lisäksi Ropeconissa 2022 oli 134 pelaajaa, jotka yrittivät päästä arvontavaiheessa peleihin, mutta jäivät ilman pelipaikkaa. Tässä osiossa perehdytään näihin 134 käyttäjään. Mainittakoon kuitenkin, että vaikka ei olisi osallistunut yhteenkään arvontaan, saattoi silti päästä pelaamaan suoran ilmoittautumisen kautta. Tästä syystä tämän analyysin ulkopuolelle jäävät ne käyttäjät, jotka eivät päässeet pelaamaan ja yrittivät päästä pelaamaan vain suoran ilmoittautumisen kautta.

 

Lähes puolet käyttäjistä, jotka eivät päässeet pelaamaan, yrittivät päästä yhteen peliin yhtenä alkamisajankohtana (64 käyttäjää). 33 käyttäjää yritti päästä kahteen peliin ja 15 käyttäjää kolmeen peliin yhtenä tai useampana alkamisajankohtana. Näitä määriä on hyvä verrata aikaisemmin käsiteltyyn, yhteen peliin päässeisiin pelaajiin, jotka yrittivät päästä keskimäärin viiteen (4,7) peliin. Kaiken kaikkiaan 14 käyttäjää yritti päästä viiteen tai useampaan peliin pääsemättä kuitenkaan pelaamaan. Vuonna 2022 “epäonnisimmat” neljä käyttäjää yrittivät päästä 11 peliin, mutta jäivät ilman pelipaikkaa.

 

Voidaan myös tutkia niiden pelien suosiota, joihin ilman peliä jääneet käyttäjät yrittivät ilmoittautua ja verrata tätä keskimääräiseen pelien suosioon. Pelin suosio määriteltiin siten, että pelin arvontavaiheessa ilmoittautuneiden käyttäjien määrä jaettiin pelin maksimiosallistujamäärällä. Kun tutkitaan pelejä, joihin (edellä mainitut) viiteen tai useampaan arvontaan ilmoittautuneet 14 käyttäjää yrittivät päästä, huomataan, että näiden pelien suosion mediaani on ollut 3,8. Toisin sanoen näihin peleihin on ollut 3,8 kertaa enemmän halukkaita pelaajia kuin niissä on ollut paikkoja. Kaikkien Ropeconin 2022 pelien suosion mediaani on 2,5. Erot näiden 14 käyttäjän pelien suosiossa ja kaikkien pelien suosiossa ovat tilastollisesti merkittäviä (kahden näytteen Kolmogorovin–Smirnovin testi, p-arvo <0.01). Eli voidaan todeta edellä mainitun käyttäjäjoukon yrittäneen päästä suosituimpiin peleihin kuin pelit keskimäärin olivat Ropeconissa 2022.

Konstin tuleva kehitys

Yhden vuoden tilastoista ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Me Konstin kehitystiimiläiset kuitenkin toivomme, että ne auttavat ymmärtämään, miten Ropeconin 2022 pöytäroolipelien määrä suhteutui pelaajien määrään. Vuoden 2022 pöytäroolipelitilastojen mukaan paras tapa pienentää niiden pelaajien määrää, jotka eivät pääse yhteenkään peliin, on lisätä pöytäroolipelien määrää. Yksittäiset käyttäjät voivat lisäksi kasvattaa mahdollisuuksiaan päästä pelaamaan ilmoittautumalla useampaan peliin arvontavaiheessa. Uskomme myös, että Konstin sijoitusalgoritmia kehittämällä voidaan saavuttaa tasapuolisempia tuloksia.

 

Meistä ei ole reilua, että osa pääsee pelaamaan useita kertoja, kun jotkut eivät pääse pelaamaan kertaakaan useista yrityksistä huolimatta. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman monella pelaajalla on mahdollisuus päästä pelaamaan pöytäroolipeliä Ropeconissa ainakin kerran. Sijoitusalgoritmin puolelta tähän voidaan puuttua vähentämällä niiden käyttäjien sijoituksesta saatavia pisteitä, jotka ovat jo päässeet pelaamaan tai lisäämällä sijoittamisesta saatavia pisteitä, kun käyttäjä ei pääse peliin arvonnassa. Varsinkin jälkimmäinen tapa kuulostaa meistä houkuttelevalta, sillä se kannustaisi osallistumaan useampaan arvontaan. Simuloimalla aikaisempien vuosien (anonymisoituja) käyttäjätietoja voimme tutkia kuinka sijoituksen hyvyys muuttuu, kun pisteitä muutetaan. Tämä työ on tunnistettu yhdeksi Konstin tärkeistä kehityskohteista.

 

Lisäksi kehityksessä tullaan jatkamaan Konstin käyttöliittymän hiomista. Mietimme uusia tapoja esittää tietoa niin, että kaikki oleellinen tieto on helposti löydettävissä. Annetun palautteen perusteella on ollut esimerkiksi vaikea hahmottaa pelejä, joihin on ilmoittautunut. Tutkimme myös mahdollisuuksia viestiä käyttäjälle paremmin. Voisimme esimerkiksi lähettää käyttäjälle ilmoituksen, kun pelien arvonta on suoritettu tai pelin ajankohta on muuttunut. Lisäksi Konstin käyttö laajenee työpajoihin, eli Ropeconin 2023 työpajojen ilmoittautumiset tehdään Konstin avulla. Muistutamme kuitenkin, että Konstia kehitetään vapaaehtoisvoimin harrastajilta harrastajille. Jos jokin ominaisuus ei ehdi seuraavaan coniin, niin todennäköisesti se saadaan mukaan vähän tuonnempana tulevaisuudessa!

 

Tässä blogissa esitetty data ja data-analyysi ovat vapaasti saatavilla osoitteesta https://github.com/ropekonsti/ropecon-2022